Cosplay Contest
Cosplay registrácia

Milí cosplayeri! Ďakujeme za váš záujem zúčastniť sa cosplay súťaže na našom festivale. Prosím, prečítajte si pozorne pravidlá uvedené nižšie.

Súťažiaci sa môžu registrovať na: Registrácia do polnoci 14. 5. 2019

Registrovaním súťažiaci súhlasí s následným spracovávaním údajov pre účely súťaže. Zároveň súhlasí s pravidlami súťaže a preberá zodpovednosť za svoje správanie.

V prípade, že súťažiaci v deň súťaže nedovŕšil 18 rokov, je potrebné zaslať naskenovaný súhlas zákonného zástupcu o účasti v súťaži spolu s registráciou alebo ju odovzdať priamo na akcii organizátorom cosplay súťaže.

VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ COSPLAY SÚŤAŽE

- Minimálny vek súťažiaceho môže byť 16 rokov. V prípade, že nie je plnoletý je potrebný súhlas zákonného zástupcu.
- Registrácie bez všetkých potrebných údajov nebudú akceptované.
- Počas súťaže sa účastníci musia správať slušne. Nevhodné správanie na pódiu, t. j. nadávanie, sexuálne narážky, ukazovanie spodnej bielizne atď., nebude tolerované. Súťažiaci bude vzápätí vylúčený a odvedený z pódia.
- Všetci účastníci súťaže sú povinní spolupracovať s organizátormi, dodržiavať časový harmonogram, vyvarovať sa nevhodnej komunikácii a konfliktom.
- Pri porušení pravidiel a následnom diskvalifikovaní zo súťaže nemá účastník právo na vrátenie vstupného.

KOSTÝMY A PREDSTAVENIE

- Kostým musí byť vlastnoručne vyrobený súťažiacim minimálne zo 60%. parochne, kontaktné šošovky, spodná bielizeň či topánky môžu byť kupované. 
- Súťažiť môžete aj v originál kostýme, avšak iba v kategórii hlasovania divákov (originálne kostýmy nesúťažia v kategórii hlasovania porotcov)
- Do súťaže sa nie je možné prihlásiť s kostýmom, ktorý sa umiestnil na výherných priečkach, či vyhral špeciálne ocenenia, na predchádzajúcich ročníkoch Y-Games a MSR. Kostým, ktorý vyhral na iných festivaloch ako Y-Games alebo MSR je povolený.
- Súťaže sa môže zúčastniť jednotlivec, ako aj skupina s max. 5 členmi. Členovia skupín budú však hodnotení ako jednotlivci.
- Kostým nesmie obsahovať funkčné zbrane. V prípade skutočných/airsoftových zbraní budú skonfiškované a vrátené po skončení akcie. Ak si súťažiaci nie je istý, či jeho zbraň spĺňa/ nespĺňa tieto kritéria, informuje sa u organizátora.
- Medzi funkčné zbrane sa nepočítajú zbrane vyrobené z dreva, papiera a pod. Žiadna časť kostýmu nesmie nikoho zraniť ani zasiahnuť. Otvorený oheň, dym/dymostroje sú zakázané.
- Kostým nesmie odhaľovať intímne partie.
- Na predstavenie má účastník vyhradené maximálne 2 minúty.

PRIEBEH SÚŤAŽE

- Cosplayeri musia potvrdiť svoju registráciu na mieste do 18.5.2019, 10:00. Pokiaľ súťažiaci nepotvrdí svoju účasť, bude automaticky vyradený zo súťaže.
- V čase 13:15 - 14:45 pred súťažou budú cosplayeri hodnotení odbornou porotou. Ak účastník súťaže nebude stíhať hodnotenie v tomto čase nebude môcť súťažiť o cenu od porotcov, iba v hlasovaní divákov.
- Cosplay súťaž pozostáva z jedného kola na pódiu, kde súťažiaci predvedú svoje kostýmy. 
- Tri miesta budú udelené porotou, jedno hlasovaním návštevníkov. Postup na Cosplay World Masters v Portugalsku získava prvý umiestnený, ktorý spĺňa podmienky účasti na CWM. 
- Podmienky účasti kvalifikácie na CWM: Slovenské občianstvo, vek minimálne 16 rokov - účastníci, ktorí nedovŕšili 18 rokov musia priložiť úradne potvrdený súhlas od zákonného zástupcu. Reprezentant bude mať preplatený vstup, cestu a ubytovanie. Bližšie info o CWM nájdete tu: Cosplay Word Masters.
- Moderátor uvedie meno cosplayera a jeho postavy. Následne súťažiaci za sprievodu hudby vystúpi na pódium a predvedie svoju postavu v maximálnom limite 2 minút. Cosplayer po svojom vystúpení odíde z pódia, so začiatkom hudby nastupuje ďalší súťažiaci. Nakoniec budú všetci cosplayeri zvolaní na pódium pre účely rekapitulácie a spoločnej fotografie.
- Ihneď po cosplay súťaže sa súťažiaci pôjdu odfotiť pri fotostene, ktorá im v tom čase bude rezervovaná.
- Po sčítaní hlasov a ohodnotení porotou budú výsledky súťaže vyhlásené podľa programu. 
- Ak by sa niektorý zo súťažiacich nemohol zúčastniť vyhodnotenia a umiestnil by sa, bude kontaktovaný e-mailom, a ceny mu budú zaslané. 

ČO POROTA HODNOTÍ

- Konštrukcia – technická stránka cosplayu
- Presnosť/ podoba – zhoda postavy s vyrobeným kostýmom
- Vystúpenie / performance– krátky role-play na pódiu 

ĎALŠIE INFORMÁCIE

- Cosplay šatňa sa nachádza v ľavej zadnej časti budovy vo fotoateliéri- tu bude prebiehať aj cosplay porotcovanie.
- Cosplay šatňa bude cosplay súťažiacim sprístupnená v sobotu počas trvania festivalu. V piatok a nedeľu je možné si veci odložiť v bežnej šatni, ktorú nájdete na mape.
- Každý súťažiaci má právo na jedného helpera, ak to je vyslovene nevyhnutné. Ten s ním môže ísť do cosplay šatne a zákulisia. Meno helpera musíte uviesť vopred, aby sme ho vedeli zapísať na listinu pre povolenie vstupu do cosplay zázemia. Lístok helperovi nepreplácame.

Organizátori si vyhradzujú právo na možné zmeny v programe, pravidlách a priebehu súťaže.

Ak máte ďalšie otázky, pripomienky, alebo si nie ste istí pravidlami, pokojne píšte na adresu cosplay@ygames.sk.

Zároveň vám prajeme veľa šťastia a úspechu nielen so súťažou, ale aj s výrobou cosplayu!

Registration for cosplay competition

Dear cosplayers! Thank you for your interest in our convention! If you are interested in competing in cosplay competition, please read rules below.

Contestants can register at : Registration till 14. 5. 2019 midnight

By registration to our cosplay contest, contestants agree with further information use for contest purposes. At the same time contestants agree to understand rules of competition and take responsibilities for their behaviour during convention.

In case that contestant is younger then 18 years the day competition takes place, it is needed to deliver approbation of parents to compete in competition together with registration or deliver it directly to organizers at the convention.

GENERAL RULES of cosplay competition

- Minimal age of competitors is 16 years.
- Please fill all the information needed in registration, otherwise your registration will not be accepted.
- Behave yourself at the stage, do not show improper clothing, curse, etc. Contestants can be eliminated from competition for their inappropriate behaviour.
- All contestants needs to co-operate with organizers and follow set time harmonogram. 

RULES FOR COSTUMES AND PERFORMANCE

- Costume has to be self made  (minimum of 60 %). Wigs, underwear, contact lenses as well as shoes are allowed to be bought. 
- Original cosplay cannot compete in category of „Judge's award“, only in category of „Audience's vote“. 
- You can not compete in costume that has been already awarded or have won (1st, 2nd, 3rd place, special award) any Y-games or MSR competition.
- You can compete either in solo or in maximum of 5 persons group (members of group will still be judged as solos)
- Costume must not include functional weapons (weapons from wood, paper, worbla and so are allowed) such as airsoft guns. Open fire is not allowed.
- Costume can not show intimate parts.
- Time for performance is max. 2 minutes. You need to shortly describe your performance in registration form (for example: dancing, fighting with imaginary enemy, just posing,...)

PROCESS OF COMPETITION

- Contestants need to confirm their registration at a place of convention (18.5.2019. 10:00). If they will not be present, they will be disqualified from the competition.
- There are 2 rounds – first one is judging and second one is showtime/performance.
- Time of judging is 13:15 - 14:45.  If contestant will not make it to judging room till that time they automatically lose possibility to win judges award and can participate only in audience vote.
- There will be 3 places given by experienced cosplay judges and 1 given by audience votes.
- Host will introduce cosplayer, which will show their performance and then will be asked questions about their costume and how they made it.
- After cosplay competition you will be taken to photowall where will be a few pictures of your cosplay taken.
- After counting of judges and audience votes results will be announced (see program schedule).
- If a winner will not be able to take their prizes, prizes will be sent (after a previous agreement).

UDGED CATHEGORIES

- Construction – technical side of cosplay
- Accuracy/ resemblance 
- Performance – short roleplay at stage 

MORE INFORMATION

- Cosplay dress room is situated in the left part of building in photoatelier - cosplay judging will be also there.
- Cosplay dress room will be available only at Saturday for cosplay contestants during opening hours of convention. During Friday and Saturday feel free to use regular dress room (find its placement on the map)
- Every contestant has a right to bring 1 (one) helper with him/her to cosplay dress room only if it is neccesary for him/her. You have to state the name of a helper in advance so he/she can be written on a list. Helper has to pay for his/her own convention ticket. 

Organizers reserve the right to possible changes at program, rules and course of contest.

By sending a registration contestant agrees with usage of photos taken at Y-games for marketing use.

For further information and questions write to this adress: cosplay@ygames.sk Good luck with your cosplays! ☺

O čo súťažite?

- 1. miesto: 500 eur + 2x VIP lístok na Vienna Comic Con VIECC 2018 + medaila + vecné ceny

- 2. miesto: 300 eur + medaila + vecné ceny

- 3. miesto: 100 eur + medaila + vecné ceny

- Cena divákov: 100 eur + vecné ceny

- Účasť na Cosplay World Masters - CWM v Portugalsku (v hodnote viac ako 800 eur je preplatený vstup, cesta a ubytovanie) ako reprezentant Slovenska. Podmienky účasti v tejto kvalifikácii nájdete v pravidlách cosplay súťaže. Prvé miesto v cosplay súťaži nezaručuje, ale ani nevylučuje možnosť výhry v tejto kategórii.


Cosplay contest prizepool

- 1. place: 500 eur + 2x VIP ticket to Vienna Comic Con VIECC 2018 + medal + small prizes

- 2. place: 300 eur + medal + small prizes

- 3. place: 100 eur + medal + small prizes

- audience vote: 100 eur + small prizes