ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Právo na ochranu osobných údajov, ktoré je podľa Ústavy Slovenskej republiky neoddeliteľnou súčasťou základných ľudských práv a slobôd, sme premietli do našich postupov a opatrení, ktoré v pozícii prevádzkovateľa aplikujeme pri spracúvaní osobných údajov.

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „zásady“) Vám poskytnú najmä informácie o tom, ako nakladáme s Vašimi osobnými údajmi a ako nás v prípade potreby môžete kontaktovať. Zásady sú určené užívateľom, ktorí využívajú služby prevádzkovateľa portálu Yzone.

Zásady nadväzujú na Všeobecné podmienky pre ochranu osobných údajov a sú zamerané aj na spracúvanie osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí (Facebook, Instagram, a podobne) a využívanie súborov cookies.

Pri spracúvaní osobných údajov postupujeme v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb a v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) a inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov sme pripravili informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov podľa článkov 13 a 14 všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov.

1) PREVÁDZKOVATEĽ

Spoločnosť Yvents s.r.o. (ďalej len Yvents) prevádzkuje webový portál Yzone , ktorý umožňuje používateľom účasť na podujatiach a projektoch organizovaných spoločnosťou Yvents . Pre využívanie služieb Yvents je potrebná registrácia a vytvorenie Yzone účtu. Prostredníctvom účtu Yzone je možné využívať aj ďalšie služby, ktoré sú spojené s Yzone účtom. 

2) SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva v súladne s viacerými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ktoré upravujú ochranu osobných údajov. Ťažiskovými predpismi sú najmä všeobecné nariadenie o ochrane údajov a zákon o ochrane osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Yvents s.r.o. je vykonávané aj na základe osobitných predpisov, ktoré bližšie upravujú podmienky poskytovania služieb a s tým súvisiacim spracúvaním údajov, najmä teda na základe:

 • zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
 • zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 

3) Zodpovedná osoba

Osoba zodpovedná za ochranu osobných údajov spracúvaných spoločnosťou Yvents Vám zodpovie prípadné otázky týkajúce sa spracúvania Vašich osobných údajov. Zodpovednú osobu môžete kontaktovať prostredníctvom nasledujúcich kontaktných údajov: 

 • e-mailová adresa: GDPR@yvents.sk, 
 • adresa sídla spoločnosti: Yvents s.r.o., Mierová 29, 821 05 Bratislava – mestská časť Ružinov.

V prípade písomnej žiadosti zaslanej na adresu sídla spoločnosti Yvents, a.s. prosím uveďte na obálku text „GDPR – zodpovedná osoba“.

4) IDENTIFIKAČNÉ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Yvents, s.r.o. 

So sídlom Mierová 29, 821 05 Bratislava

IČO: 50 224 123 

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 109691/B (ďalej môže byť aj ako „prevádkovateľ“ alebo „my“).

Vaše osobné údaje získava a ďalej spracúva spoločnosť Yvents (prevádzkovateľ), ktorá zodpovedá za správnosť a zákonnosť spracúvania. Voči spoločnosti Yvents si môžete ako dotknutá osoba uplatniť práva, ktoré sú uvedené nižšie.

5) OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ O VÁS SPRACÚVAME

Spoločnosť Yvents spracúva len také osobné údaje, na základe ktorých Vám vieme zabezpečiť a poskytnúť profesionálne služby s odbornou starostlivosťou, pričom rozsah týchto osobných údajov je určený v súlade s účelmi spracovania osobných údajov.

Spoločnosť Yvents spracúva osobné údaje automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania. Automatizované spracúvanie osobných údajov je realizované prostredníctvom na to určených zabezpečených zariadení.

Spoločnosť Yvents vyhlasuje, že k osobným údajom majú povolený prístup len výslovne poverené a poučené osoby.

Spoločnosť Yvents zabezpečuje ochranu osobných údajov pred poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným zásahom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením a pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. V súvislosti s takýmto zabezpečením boli prijaté primerané technické a organizačné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov.

Informácie o povahe poskytnutých osobných údajov

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zmluva, poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje; v prípade neposkytnutia takýchto údajov nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon, poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

V prípade, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem sledovaný prevádzkovateľom alebo treťou stranou, účelom spracúvania je stanovené, o aký oprávnený záujem ide.

Osobnými údajmi, ktoré spracúvame, sú najmä:

 • identifikačné a kontaktné údaje, ktorými sa rozumie e-mailová adresa. V prípade registrácie do niektorého z ponúkaných turnajov môžu byť tiež spracúvané vaše meno, priezvisko, steam ID a telefónne číslo. V prípade výhry v niektorej z našich súťaží od Vás budeme potrebovať tiež vaše meno, priezvisko, adresu na zaslanie výhry v rozsahu (ulica, súpisné číslo, PSČ, obec) a telefónne číslo, aby sme vám mohli výhru riadne doručiť. Ak sa jedná o výhru finančnú, tak okrem uvedených údajov, budete vyzvaní na doplnenie čísla účtu v tvare IBAN a SWIFT kódu.  

Vaše identifikačné údaje sú súčasťou uzatváranej zmluvy, ktorú s nami uzatvárate v súlade s obchodnými podmienkami. 

 • informácie poskytované pri účasti na našich propagačných akciách a súťažiach, ak sa rozhodnete na nich participovať,
 • informácie o Vašej interakcii s nami, napríklad akým spôsobom boli využívané služby, spôsob prihlásenia, z akého miesta ste navštívili jednotlivé stránky a ako dlho ste ich používali, reakčné časy, chyby preberania, spôsob získania prístupu k službám a ukončenie ich používania a pod.,
 • technické údaje používaných zariadení a nastavenia, napríklad IP adresa, nastavenia prehliadača, operačný systém, platforma, cookies, 
 • informácie o vás od iných používateľov - od iných používateľov môžeme o vás zhromažďovať informácie napríklad vtedy, keď sa na nás obrátia kvôli vám, napr. keď nás upozorňujú na určité vaše konanie alebo vás odporúčajú ako možných užívateľov služieb, ktoré poskytujeme alebo zabezpečujeme,
 • analytické údaje o návštevnosti a využívaní našich služieb.

Zdrojom osobných údajov ste vo väčšine v zásade Vy ako dotknutá osoba. 

6) ÚČELY A PRÁVNE ZÁKLADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v nevyhnutnom rozsahu, pričom väčšina spracovateľských činností je odôvodnená tým, že tieto osobné údaje sú potrebné na poskytnutie požadovaných služieb, súvisia s poskytovaním našich služieb, ich spracovanie je potrebné v záujme plnenia zákonných požiadaviek prevádzkovateľa alebo sa pri spracúvaní opierame o oprávnený záujem na danom spracovaní.

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

 • Na účel registrácie a prihlásenia používateľov na internetových webových portáloch a využívania služieb poskytovaných na jednotlivých webových portáloch

Osobné údaje spracúvame na účel registrácie fyzickej osoby a vytvorenia jedinečného konta Yzone. Registráciou spoločnosť Yvents umožňuje zákazníkovi (dotknutej osobe) prístup k obsahu svojho konta, kde je umožnené používateľovi najmä, sledovať svoju komunikáciu, jej históriu, spracovať nastavenia vo svojom účte a používať aj ďalšie výhody v súlade so Právnym základom spracúvania je príprava uzavretia a plnenie zmluvy, na základe ktorej budú dotknutej osobe poskytované služby prevádzkovateľa. Doba uchovávania údajov spracúvaných na tento účel je 30 dní po uplynutí 3 rokov od posledného odhlásenia používateľa alebo 90 dní od zablokovania používateľského účtu zo strany prevádzkovateľa v prípade porušenia podmienok alebo 90 dní alebo 30 dní odo dňa podania žiadosti o zrušenia konta, v prípade ak je používateľské konto zrušené na vlastnú žiadosť používateľa.

 • Na účel účasti na turnaji, ktorý je organizovaný Yvents

Osobné údaje spracúvame na účely zabezpečenia vašej účasti na niektorom z turnajov v elektronických hrách organizovaných Yvents. Rozhodnutie zapojiť sa do niektorého z turnajov je dobrovoľné a žiaden užívateľ portálu nie je k účasti na akomkoľvek turnaji žiadnym spôsobom nútený. Niektoré turnaje sú užívateľom sprístupnené až po zaplatení príslušného registračného poplatku v súlade s osobitnými podmienkami určenými v štatúte súťaže konkrétneho turnaja. Právnym základom spracúvania osobných údajov na tento účel je príprava uzavretia a plnenie zmluvy, na základe ktorej budú dotknutej osobe poskytované spoplatné služby Yzone. Údaje týkajúce sa objednania a uhradenia platenej služby platených služieb Yzone uchovávame po dobu 10 rokov nasledujúcich po roku uzatvorenia zmluvy, t.j. po objednaní a zaplatení registračného poplatku konkrétneho turnaja.

 • Na účel zabezpečenia sieťovej bezpečnosti

Spoločnosť Yvents má oprávnený záujem na zabezpečení svojej siete a sieťových zariadení, na kontrole a prevencii neoprávnených prístupov a na prevencii odcudzenia dát. Oprávnený záujem spočíva v záujme prevádzkovateľa zabrániť internými prostriedkami počítačovým útokom a nepovoleným prístupom neoprávnených osôb k údajom, zabrániť strane strate alebo zneužitiu interných dát vrátane osobných údajov, a zabezpečiť prevádzkovanie interných IT systémov a funkčnosť webových stránok. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa. Doba uchovávania osobných údajov pri tomto účele spracúvania je 1 rok po roku v ktorom bol log zaznamenaný.

 • Na účel uplatňovania alebo obhajoby našich právnych nárokov

V niektorých prípadoch sme nútení obrátiť sa na súd, aby sme mohli uplatniť svoje práva a právom chránené záujmy, alebo sme nútení zúčastniť sa súdneho alebo správneho konania na účel ochrany našich práv a právom chránených záujmov. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa. Doba uchovávania osobných údajov pri tomto účele spracúvania je 10 rokov od právoplatného rozhodnutia súdu alebo iného orgánu verejnej moci. 

 • Na účel marketingu vo forme zasielania informácií o novinkách alebo zasielania iných užitočných informácií vzťahujúcich sa na služby prevádzkovateľa v prípade existencie predchádzajúceho zmluvného vzťahu s dotknutou osobou

Spoločnosť Yvents má oprávnený záujem osloviť Vás (ako zákazníka) a zasielať Vám obchodné ponuky a informácie o vlastných produktoch alebo službách, a to prostredníctvom Vašej e-mailovej adresy, prípadne Vám tieto obchodné ponuky a informácie poskytovať telefonicky. Oprávneným záujmom je informovanie zákazníkov o novinkách a iných dôležitých skutočnostiach vzťahujúcich sa na služby spoločnosti Yvents. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa. Doba uchovávania údajov na tento účel je 5 rokov odo dňa posledného prihlásenia sa do používateľského účtu používateľa.

 • Na účel marketingu vo forme zasielania informácií o novinkách alebo zasielania iných užitočných informácií partnerov prevádzkovateľa (tretích osôb) v prípade súhlasu udeleného používateľom

V prípade, ak ste nám počas registrácie alebo kedykoľvek po registrácii prostredníctvom nastavení vo svojom používateľskom účte udelili osobitný súhlas so spracovaním osobných na účel marketingu, osobné údaje pri danom používateľovi spracúvame i na tento účel. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe Vášho udeleného súhlasu. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Doba uchovávania osobných údajov pri tomto účele je bližšie určená v texte daného súhlasu, s ktorým sa používateľ môže oboznámiť pred tým, ako tento súhlas prevádzkovateľovi udelí.

 • Na účel vedenia účtovnej agend

Spoločnosť Yvents ako každý podnikateľský subjekt podlieha daňovým a účtovným povinnostiam vyplývajúcich z právnych predpisov. S cieľom plnenia týchto povinností voči regulátorom spracúvame Vaše osobné údaje. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele je plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa. Doba uchovávania je 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú platby spojené s daným používateľom.

 • Na účel vybavovania žiadostí dotknutej osoby

Aby sme mohli reagovať a vybaviť na Vašu žiadosť, ktorou si uplatňujete svoje zákonné práva dotknutej osoby, je potrebné, aby ste sa identifikovali. Následne spracúvame osobné údaje obsiahnuté v danej žiadosti na účel riadneho vybavenia danej žiadosti. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa. Žiadosť dotknutej osoby uchovávame po dobu 5 rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola žiadosť vybavená.

 • Na účel organizovania a vyhodnocovania spotrebiteľských súťaží

Pri určitých príležitostiach spoločnosť Yvents organizuje súťaže, do ktorých sa môže používateľ zapojiť a vyhrať vecné ceny. Podmienky aktuálne prebiehajúcej súťaže sú dostupné na webovej stránke spoločnosti Yzone alebo na sociálnych sieťach (napr. Facebook,..). V prípade, ak sa zapojíte do súťaže a poskytnete nám Vaše osobné údaje, budú tieto osobné údaje spracúvane výlučne na účely účasti v súťaži, vyhodnotenia súťaže, udelenia výhry a zaslania výhry. Vaše osobné údaje spracúvame na právnom základe Vášho udeleného súhlasu. Bližšie informácie sú poskytnuté v jednotlivých štatútoch alebo pravidlách súťaže. Doba uchovávania osobných údajov pri tomto účele je bližšie určená v danom štatúte alebo v pravidlách súťaže.

 • Na účel verifikácie používateľského konta z bezpečnostných dôvodov

Spoločnosť Yvents má oprávnený záujem na tom, aby jej služby boli používané v súlade s právnymi predpismi a v súlade s jej podmienkami poskytovania služieb. Je v záujme prevádzkovateľa ako aj v záujme všetkých používateľov služieb, aby služby prevádzkovateľa neboli znehodnocované nekalými praktikami tretích osôb a bola zachovaná celková bezpečnosť služieb. Oprávnený záujem spočíva v záujme prevádzkovateľa zabrániť zneužívaniu svojich služieb, počítačovým útokom a nepovoleným prístupom neoprávnených osôb k údajom, zabrániť strate alebo zneužitiu interných dát vrátane osobných údajov, a zabezpečiť prevádzkovanie interných IT systémov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je pri tomto účele oprávnený záujem prevádzkovateľa. Doba uchovávania osobných údajov pri tomto účele spracúvania je doba trvania Yzone konta daného používateľa a 1 rok po jeho zrušení v súlade so 

Na účel poskytovania osobných údajov orgánom verejnej moci na základe ich požiadavky

V niektorých prípadoch sme povinný v prípade vyžiadania orgánom verejnej moci poskytnúť súčinnosť napr. ak orgány činné v trestnom konaní žiadajú o záznam z IT systému, a podobne pre účely ochrany tretích osôb, t. j. pre iné účely ako účely prevádzkovateľa. Právnym základom spracovania osobných údajov je pri tomto účele zákonná povinnosť prevádzkovateľa (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia) napr. zákon č.171/1993 Z. z., zákon č. 160/2015 Z. z., zákon č. 370/1990 Zb. Doba uchovávania osobných údajov pri tomto účele spracúvania je 10 rokov nasledujúcich po roku ktorého sa týkajú.

Pokiaľ spoločnosť Yvents spracúva osobné údaje na základe oprávneného záujmu, podniká také kroky, aby vplyv na Vaše súkromie bol obmedzený na minimum a aby spracúvaním nebola narušená rovnováha medzi oprávnenými záujmami spoločnosti Yvents a vašim súkromím.

7) AUTOMATIZOVANĚ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE VRÁTANE PROFILOVANIA

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby aj automatizovanými prostriedkami spracúvania, výsledkom však nie sú rozhodnutia, ktoré by mali voči dotknutej osobe právne účinky alebo ktoré by ju podobne významne ovplyvňovali. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v zmysle čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

8) OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracúvané automatizovanými aj inými ako automatizovanými prostriedkami spracúvania v rámci informačných systémov, ktoré sú chránené a zabezpečené v súlade s príslušnými bezpečnostnými štandardmi a právnymi predpismi zaoberajúcimi sa ochranou osobných údajov.

V rámci personálnej štruktúry spoločnosti Yvents oprávnenie nakladať s osobnými údajmi majú iba prevádzkovateľom poverené osoby, ktoré boli riadne oboznámené s pokynmi prevádzkovateľa a poučené o možných následkoch nedodržania týchto pokynov.

Spoločnosť Yvents deklaruje, že dodržiava zásadu minimalizácie osobných údajov a spracúva iba také osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané na vopred vymedzené účely a nie sú spracúvané na žiaden iný účel.

Pri spracúvaní osobných údajov spoločnosť Yvents postupuje v súlade s internou politikou upravujúcou ochranu osobných údajov a bezpečnosť informačných systémov. Spoločnosť Yvents posudzuje a priebežne vyhodnocuje, či dané spracúvanie osobných údajov by pre dotknuté osoby predstavovalo vysoké riziko a zasahovalo do ich súkromia neprimeraným spôsobom. Na základe tohto pozorovania je vykonávané podrobné posúdenie rizík a vplyvu na súkromie dotknutých osôb, ktorého výsledok je zohľadňovaný pri nastavovaní a implementácii postupov prevádzkovateľa.

Na účel zabezpečenia osobných údajov pred ich neoprávneným alebo náhodným sprístupnením tretej strane využívame primerané a vhodné bezpečnostné technické a organizačné opatrenia. Technické opatrenia spočívajú v aplikácii technológií, ktoré bránia neoprávnenému prístupu tretích osôb k osobným údajom. Na účel maximálnej ochrany je využívané šifrovanie osobných údajov a heslovanie prístupov do vnútorných systémov prevádzkovateľa resp. prístupov k osobným údajom uloženým na serveroch spoločnosti Yvents. Organizačné opatrenia tvoria súbor pravidiel správania sa našich zamestnancov, ktoré sú zakomponované do interných predpisov prevádzkovateľa. Interné predpisy spoločnosti Yvents sa považujú za dôverné.

9) PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vo výnimočných prípadoch môžu byť Vaše osobné údaje poskytované tretím stranám, a to najmä vtedy, ak takýto postup umožňuje príslušný právny predpis.

Dodávatelia a obchodní partneri

Niektoré spracovateľské činnosti sú vykonávané aj prostredníctvom našich dodávateľov. Pri výbere dodávateľov dbáme predovšetkým na ich odbornú, technickú, organizačnú a personálnu spôsobilosť tak, aby bola zaručená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov.

Medzi našich dodávateľov a obchodných partnerov patria najmä, avšak nielen:

 • Poskytovatelia serverových služieb, 
 • poskytovatelia programátorských služieb, 
 • poskytovatelia účtovných a právnych služieb, 
 • poskytovatelia podpory systému.

Orgány poverené výkonom dohľadu

V súvislosti s výkonom kontroly alebo dohľadu môžu byť Vaše osobné údaje poskytované orgánom, ktoré zo zákona kontrolujú výkon našej činnosti, napr. Úrad na ochranu osobných údajov SR, Slovenská obchodná inšpekcia, a iné.

Vymáhanie nárokov a uplatňovanie práv

V súvislosti s vymáhaním našich práv a právom chránených záujmov v odôvodnených prípadoch poskytujeme Vaše osobné údaje príslušným súdom, exekútorom, notárom, advokátskym kanceláriám, súdnym znalcom, či iným externým subjektom, ktoré sa zaoberajú vymáhaním nárokov alebo uplatňovaním práv.

Orgány verejnej správy

Na základe osobitných právnych predpisov poskytujeme osobné údaje určitým subjektom, ktorým sme povinní tieto údaje poskytnúť na základe ich žiadosti o poskytnutie súčinnosti, napr. orgánom štátnej správy, súdom, prokuratúram, orgánom činným v trestnom konaní alebo Finančnej správe SR.

Iné orgány, inštitúcie a subjekty:

Sociálna poisťovňa, archív a iné. 

10) DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje uchovávame a chránime po dobu stanovenú platnými právnymi predpismi. V prípade, ak uchovávame Vaše osobné údaje na základe Vami udeleného súhlasu, uchovávame osobné údaje po dobu, na ktorú ste nám udelili svoj súhlas. Doby uchovávania osobných údajov sa líšia v závislosti od konkrétneho účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Stanovená doba uchovávania osobných údajov vychádza zo zásady minimalizácie uchovávania osobných údajov.

11) PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB

Ako dotknutá osoba máte nasledujúce práva:

Právo na prístup k údajom podľa čl. 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov 

Máte právo získať od nás informáciu o tom, či spracúvame Vaše osobné údaje. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracúvame, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, a to v rozsahu: účel spracúvania, kategória osobných údajov, príjemcovia osobných údajov, doba spracúvania osobných údajov a informácia o zdroji, z ktorého sme Vaše osobné údaje získali. Ďalej máte právo na poskytnutie kópie Vašich osobných údajov, avšak je potrebné, aby ste to v rámci Vašej žiadosti výslovne uviedli. Ak by ste požadovali ďalšie kópie, máme právo účtovať za uvedenú službu primeraný poplatok za vystavenie dodatočných kópií. Práva tretích strán, vrátane iných osôb, ktoré spoločnosti Yvents poskytli osobné údaje, však týmto nemôžu byť obmedzené a cudzie osobné údaje Vám takto spoločnosť Yvents nemôže sprístupniť.

Právo na opravu alebo doplnenie podľa čl. 16 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať o opravu nesprávnych osobných údajov alebo o doplnenie neúplných osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame. Využitím tohto práva korektným spôsobom pomôžete udržiavať Vaše osobné údaje správne a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) podľa čl. 17 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo požiadať, aby bez zbytočného odkladu boli vymazané Vaše osobné údaje, ak je naplnený niektorý z týchto dôvodov:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo odvolá výslovný súhlas podľa článku 9 ods. 2 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie,
 • dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (namietanie voči oprávnenému alebo verejnému záujmu),ak neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie, alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 (namietanie voči priamemu marketingu),
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť Yvents podlieha,
 • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (súhlas dieťaťa).

Spoločnosť Yvents nemá povinnosť vymazať Vaše osobné údaje, ak ide o spracúvanie:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému spoločnosť Yvents podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej spoločnosti,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3 všeobecného nariadenia o ochrane údajov,
 • na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na základe žiadosti o blokáciu Vašich osobných údajov (obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov na ich uchovávanie; iné spracovateľské operácie počas blokácie nie sú dovolené)v týchto prípadoch:

 • obmedzenie spracúvania Vašich osobných údajov v čase overovania ich správnosti,
 • ak sú Vaše osobné údaje spracúvané nezákonne a zároveň požadujete namiesto vymazania vašich osobných údajov len obmedzenie ich spracúvania (len uchovávanie),
 • potrebujete Vaše osobné údaje na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • namietali ste voči spracúvaniu podľa článku 21ods. 1 všeobecného nariadenia o ochrane údajov (oprávnený záujem alebo verejný záujem), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane spoločnosti Yvents prevažujú nad Vašimi oprávnenými záujmami.

V prípade, ak by prišlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, spoločnosť Yvents môže osobné údaje ďalej len uchovávať alebo spracúvať:

 • na účely preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, 
 • na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, 
 • z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu, 
 • so súhlasom dotknutej osoby.

Ak by nastala situácia, ktorá by smerovala k zrušeniu obmedzenia spracúvania osobných údajov, spoločnosť Yvents o tejto skutočnosti dotknutú osobu vopred informuje.

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo získať Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Máte právo od nás požadovať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli od spoločnosti Yvents k inému prevádzkovateľovi, ktorého uvediete vo Vašej žiadosti, a to za predpokladu, že je to technicky možné.

Právo na prenosnosť osobných údajov sa uplatní v prípadoch, ak:

 • sa spracúvanie zakladá na právnom základe súhlasu alebo zmluvy,
 • spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namietať podľa čl. 21 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle článku 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, a to zaslaním písomnej žiadosti na e-mailovú adresu GDPR@yvents.sk, poštou alebo osobným odovzdaním písomnej žiadosti v sídle spoločnosti Yvents.

Po doručení námietky Vaše osobné údaje zlikvidujeme, s výnimkou nasledujúcich prípadov:

 • ak spoločnosť Yvents preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo
 • ak sa preukáže, že Vaše osobné údaje spoločnosť Yvents potrebuje na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

Vaše námietky nemajú vplyv na spracúvanie vašich osobných údajov pred doručením vašich námietok.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa čl. 22 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené právo sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a spoločnosťou Yvents,
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému spoločnosť Yvents podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby,
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Pri poskytovaní našich služieb nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu podľa čl. 77 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Pokiaľ sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv k osobným údajom alebo k porušeniu spracúvania Vašich údajov, máte právo obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný orgán, ktorým je:

Úrad na ochranu osobných údajov SR 

Hraničná 4826/12 

820 07 Bratislava 27 

tel. číslo: +421 2 3231 3214 

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Uplatnenie Vašich práv podľa čl. 12 všeobecného nariadenia o ochrane údajov

Spoločnosť Yvents poskytne informácie ohľadom spracúvania osobných údajov len na základe žiadosti dotknutej osoby pri výkone jej práv, a to za predpokladu, že dotknutú osobu je preukázateľne schopná identifikovať. Bez úspešného overenia Vašej identity nie je spoločnosť Yvents povinná poskytovať akékoľvek informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Spoločnosť Yvents tým predchádza neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom a porušeniu Vašich práv neoprávnenou osobou.

Vaše práva k osobným údajom si môžete uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

 • osobne v sídle spoločnosti Yvents,
 • poštou,
 • emailom zaslaným na adresu GDPR@yvents.sk

Vyplnenú a podpísanú žiadosť môžete takisto podať osobne priamo v našej podateľni na adrese sídla spoločnosti Yvents. Žiadosť musí obsahovať všetky potrebné informácie a prílohy nevyhnutné na jej vybavenie a posúdenie Vašich nárokov ohľadom spracúvania osobných údajov. V prípade, ak bude Vaša žiadosť neúplná, budeme Vás kontaktovať s cieľom doplnenia žiadosti.

12) ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Spoločnosť Yvents si vyhradzuje právo na akúkoľvek aktualizáciu tejto informačnej povinnosti, a to najmä v súvislosti so zmenami v legislatívnych procesoch. Aktuálna verzia bude vždy dostupná na webovej stránke Yzone.sk. V prípade, ak dôjde k podstatnej zmene ochrany osobných údajov, najmä spôsobu spracúvania osobných údajov, spoločnosť Yvents si svoju informačnú povinnosť splní tak, že pred implementáciou zmien viditeľne zverejní upozornenie. 

Týmto zásadami Vás chceme ubezpečiť, že k osobným údajom pristupujeme s najväčšou starostlivosťou a rešpektom, riadiac sa platnými právnymi predpismi a využívajúc dostupnú mieru technickej ochrany. V prípade otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov, na ktoré ste nenašli odpoveď v tomto dokumente, napíšte na e-mailovú adresu GDPR@yvents.sk

V Bratislave dňa 01.09.2019 Marketingové cookies